Voorwaarden

DEFINITIES:

Lots of Love Styling, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 80201792, gebruiker van deze algemene voorwaarden. 
Opdrachtgever: de natuurlijke en/of rechtspersoon, die met Lots of Love Styling een overeenkomst aangaat. 
Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening welke aangegeven staan op de offerte.

Artikel 1 – ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Lots of Love Styling evenals op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s), voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
1.2 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.3 Eventuele afwijkingen/wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

2.1 Offertes van Lots of Love Styling zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, naar beste weten, alle daarvoor benodigde essentiële informatie te hebben verstrekt.
2.2 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten, verschrijvingen en  aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
2.3 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van 14 dagen, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.
2.4. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de offerte voor akkoord ondertekend en geretourneerd is.
2.5 Aan deze offertes kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.


Artikel 3  – WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen, tijdig en in overleg, de overeenkomst aanpassen.
3.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Lots of Love Styling de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
3.3 Lots of Love Styling behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de opdrachtgever door te berekenen. Lots of Love Styling is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.
3.4 Bovendien mag Lots of Love Styling het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en niet toerekenbaar is aan Lots of Love Styling, dat in redelijkheid niet van Lots of Love Styling mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Lots of Love Styling zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Lots of Love Styling zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in gaat, vermelden.

Artikel 4 – LEGITIMATIE, WAARBORGSOM EN LEVERING/OPHALEN

4.1 De opdrachtgever dient bij het afhalen of het ontvangen van het gehuurde goed zich op verzoek van Lots of Love Styling door middel van een wettig legitimatiebewijs te legitimeren.
Vooraf ontvangt de opdrachtgever een factuur van de goederen die gehuurd worden,
verhoogd met de waarborgsom. Deze bedraagt 50% van het totaalbedrag van het gehuurde goed.
Deze waarborgsom wordt verrekend met de laatste factuur, wanneer de
opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Het teveel betaalde bedrag zal binnen 2 weken op uw rekening teruggestort worden.
Indien de opdrachtgever alleen gebruik maakt van de diensten van Lots of Love Styling en geen goederen huurt, behoeft er geen waarborgsom betaald te worden. In overleg zal er een
aanbetaling voor de dienstverlening afgesproken worden. Daarvoor zal dan een factuur gestuurd worden.
4.2 Indien er alleen sprake is van het verhuren van goederen dan worden deze door de opdrachtgever opgehaald op een van tevoren afgesproken dag en tijdstip.
4.3 De goederen worden binnen 2 dagen teruggebracht.
Elke dag dat ze later teruggebracht worden zal er 10% van het huurbedrag in rekening worden gebracht. Behalve wanneer er, na telefonisch overleg, een latere datum afgesproken is.

Artikel 5 – AANSPRAKELIJKHEID

5.1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging van de gehuurde materialen gedurende de gehele huurperiode en zal het gehuurde, onderdelen en/of toebehoren daarvan tegen vervangingswaarden dienen te vergoeden. Ook eventuele reparatiekosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
5.2 Lots of Love Styling kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige directe en/of indirecte schade van de opdrachtgever, waaronder mede begrepen gevolg schade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.
5.3 Wanneer de gehuurde goederen buiten gebruikt worden, dan is de opdrachtgever verplicht om rekening te houden met de weersomstandigheden. Bij windkracht 3 (sommige
goederen zullen niet blijven liggen/staan) kan mogelijk niet alles opgebouwd worden.
Windkracht 4 (takken bewegen/kleding flappert) en hoger, dan kan er in de open lucht niet
opgebouwd worden. Schade ontstaan, doordat de goederen toch in de open lucht gebruikt
zijn, zal ten allen tijd in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever.

Artikel 6 – VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

6.1 De opdrachtgever is verplicht het gehuurde overeenkomstig de bepalingen van de Algemene (huur) voorwaarden en eventuele bedrijfsvoorschriften te gebruiken en daarbij:
Lots of Love Styling te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen.
6.2 Aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en Lots of Love Styling daarvan te vrijwaren.
6.3 Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de Lots of Love Styling te doen geschieden.
6.4 De opdrachtgever wordt geacht direct na ontvangst, de gehuurde goederen op gebreken en het functioneren ervan te controleren. Opdrachtgever tekent hiervoor het ontvangstbewijs. In geval van eventueel tekort en/of gebrek wordt uiterlijk binnen twee uur na ontvangst telefonisch contact opgenomen met Lots of Love Styling. Na deze verstreken termijn gaat de opdrachtgever automatisch akkoord met de levering.
6.5 Opdrachtgever is verplicht maatregelen te treffen om schade te voorkomen, zowel weersomstandigheden (regen, sneeuw, hagel, storm etc.) alsook vandalisme en diefstal.
6.6 ’s Nachts wordt het gehuurde veilig weggezet.
6.7 Het is de opdrachtgever niet toegestaan andere voorwerpen op/aan het artikel aan te brengen, te beschrijven of te beplakken i.v.m. beschadigingen en verkleuringen.
6.8 De gehuurde goederen dienen schoon, droog en compleet terug gebracht te worden op de afgesproken dag en tijdstip.
6.9 Indien noodzakelijk zullen er schoonmaakkosten in rekening worden gebracht (uur prijs € 30,00). Reparatiekosten worden in zijn geheel in rekening gebracht.

Artikel 7  – BETALING

7.1 De opdrachtgever ontvangt, na akkoord offerte, een factuur voor de aanbetaling. Dit bedrag is afhankelijk van de opdracht en zal in overleg met de opdrachtgever worden vastgesteld. De aanbetaling zal na afloop verrekend worden met het totaalbedrag dat opdrachtgever verschuldigd is. Het resterende bedrag wordt na de datum van verhuur en/of dienstverlening aan de opdrachtgever gefactureerd. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.
7.2 De opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Lots of Love Styling is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle, ter zake van de overeenkomst, reeds gemaakte kosten en heeft de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim tot aan de dag van betaling.

Artikel 8  –  BEËINDIGING OF ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

8.1 Lots of Love Styling heeft het recht een overeenkomst te beëindigen/ te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.
8.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Lots of Love Styling op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Lots of Love Styling de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
8.3 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Lots of Love Styling reeds gemaakte onkosten in rekening worden gebracht.
8.4 Indien er goederen gehuurd worden, bedragen de annuleringskosten 10% van de totale huursom, vanaf 4 weken tot 1 week 30% van de totale huursom en in de laatste week 50%. Voor dienstverlening worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.
8.5 In uitzonderlijke situaties zullen er ook geen annuleringskosten berekent worden, maar dat moet dan wel door de opdrachtgever aantoonbaar gemaakt worden.
8.6 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Lots of Love Styling, zal Lots of Love Styling in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 9 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

9.1 Producten die Lots of Love Styling zelf ontworpen en gemaakt heeft, mogen niet nagemaakt worden. Auteursrechten (copyright) op teksten, foto’s, films en website.

9.2 Van artikel 9.1 mag alleen gebruikt worden gemaakt na de schriftelijke toestemming van Lots of Love Styling. Elk van de partijen is tevens verplicht tot geheimhouding van alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie, die naar redelijkerwijs mag worden aangenomen van vertrouwelijke aard is. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid

Artikel 10 – TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.